Vimal Hari, CEO – Crizaze honoring Fashion Show winners in Festember 2015

//Vimal Hari, CEO – Crizaze honoring Fashion Show winners in Festember 2015